MENU

PL

Zarządzanie a przywództwo

W powszechnym rozumowaniu zarządzanie i przywództwo są traktowane synonimicznie. Zakłada się, ze posługiwanie się tymi terminami naprzemiennie może sprawić, że ludzie często nie rozumieją istotnej różnicy, jaka miedzy nimi zachodzi, oraz szczególnych zadań, jakie pociąga za sobą odgrywanie każdej z tych ról. Jednak czy do końca można jasno zdefiniować każde z tych zjawisk?  Czy posługiwanie się terminem „przywództwo” odnosi się na przykład do konkretnej grupy ludzi zajmujących najwyższe stanowiska w określanej hierarchii? Czy termin „zarządzanie” określa może wszystkie szczeble kierownictwa, które znajdują się poniżej zaprezentowanego wcześniej poziomu?

Pochylając się nad tematyką przywództwa warto zacząć od zdefiniowania tego terminu. Wśród wielu różnych definicji oraz koncepcji możemy wyróżnić trzy podstawowe elementy przejawiające się w każdej z nich, a mianowicie: grupę, wpływ i cel (za: W.Shackleton, P.Wale). Lider – stojący na czele grupy (I element), wywiera wpływ na zachowanie pozostałych członków (II element). Grupa będąca pod przywództwem lidera obiera wspólny cel do którego dąży, który chce osiągnąć (III element). Zatem przywództwo określane jest jako proces, w którym jednostka wywiera wpływ na pozostałych członków grupy, podczas zdobywania ustalonych celów. To poprowadzenie grupy w przyszłość, według wcześniej ustalonej wizji.

Zarządzanie to zupełnie coś innego. Zarządzanie pomaga świadczyć usługi zgodnie z przedstawioną ofertą, na stałym poziomie, czy według ustalonego budżetu. Celem zarządzania jest systematyzowanie działania uczestników tak, by realizowały misję, osiągały pożądane wyniki czy po prostu wykonywały poszczególne zadania. Zamiast roli lidera mamy menadżera, który realizuje cudze plany i strategie organizacyjne.

Bennis i Nanus porównując te dwa zjawiska opisują przywództwo jako znajdowanie ścieżki, zaś zarządzenie jako podążanie tą ścieżką; przywództwo polega na robieniu właściwych rzeczy, zarządzanie – na robieniu rzeczy właściwie. Zestawiając zarządzanie i przywództwo nie sposób nie wspomnieć o Kotterze. Jego zdaniem przywództwo dotyczy wprowadzania konstruktywnych lub adaptacyjnych zmian, natomiast zarządzanie to czynności zmierzające do utrzymywania spójności i porządku w organizacji. Menadżerowie koncentrują się na kierowaniu częścią organizacji, zaś przywódca ma wizję, wie jak przeprowadzić zmianę, której celem jest doprowadzenie organizacji do odniesienia sukcesu.

Wśród obecnie panującego trendu panuje powszechne przekonanie, by zastąpić zarządzanie przywództwem. Oczywistym jest, iż jest ono błędnym – obie role pełnią różne, równie ważne funkcje. Istotnym jest, by zdać sobie sprawę z różnic, które w skrócie zostały opisane w tym artykule. Ważne jest, by nie mylić tych pojęć, by nie brnąć tylko i wyłącznie w rozwiązania na rzecz lepszego zarządzania. Przyjmując za Kotterem – należy nie doprowadzić do sytuacji by w naszych organizacjach zapanował przerost zarządzania i niedobór przywództwa. Kotter tym samym ukazuje jak ważne są obie role i jak ważna jest świadomość w ich rozróżnianiu.

Weronika Nowak


wróć