MENU

PL

Na jakie problemy napotykają zespoły w pracy?

Każdy, nawet najbardziej zgrany zespół na pewnych etapach pracy może napotkać na trudności. Część z grup tylko na jeden z nich, a część być może na kilka. Przyjrzyjmy się wszystkim po kolei. Są to kolejno brak zaufania wobec współpracowników, strach przed wybuchem konfliktu oraz obawy nad sposobami jego rozwiązania, brak zaangażowania w pracę grupową i dobre relacje ze współpracownikami, unikanie odpowiedzialności za nieprecyzyjnie wykonane zadania, próba szukania 'winnego' oraz brak przywiązywania wagi do rezultatów, brak motywacji aby się starać o lepsze wyniki pracy, niechęć.

Dobrze funkcjonujący zespół to nie jest grupa, która nie napotyka na problemy. To raczej grupa, która potrafi sobie z nimi poradzić. Wymienione wyżej dysfunkcje to wyzwania, z którymi należy się zmierzyć aby wypracować poprawny model pracy.

Artykuł został przygotowany na podstawie modelu 5 dysfunkcji pracy zespołowej Patricka Lencioniego.

Lencionii uważa, że wzajemne zaufanie to "serce zespołu", bez niego nie jest możliwa efektywna współpraca. Należy mieć podejście do swoich kolegów z pracy, które zakłada, że mają oni dobre intencje, wykonują swoją pracę w należyty sposób oraz że nie ma powodów do obaw i wzajemnego sprawdzania się, kontrolowania mającego na celu doszukanie się błędów w czyjejś pracy.

Z wielu różnych przyczyn zaufanie w zespole może zostać nadwyrężone na co należy szybko zareagować, ponieważ może to doprowadzić do pojawienia się kolejnych dysfunkcji. Brak zaufania w zespole jest początkiem problemów, ponieważ współpracownicy nie będą ze sobą szczerze rozmawiać oraz mogą zacząć doszukiwać się złych intencji, błędów u innych. Zniknie atmosfera dobrej współpracy w firmie co może pociągnąć za sobą dalsze konsekwencje. Zadaniem lidera w tej sytuacji jest próba odbudowania zaufania w zespole, za pomocą skutecznych technik oraz szkoleń.

Z kolei strach przed konfliktem może być kolejną dysfunkcją wynikającą właśnie z braku zaufania lecz nie tylko. Jednak nie ma możliwości aby w jakiejkolwiek pracy nie pojawiały się konflikty, nawet drobne. Jednak dobrze rozwiązany konflikt, "zdrowy" konflikt może wpłynąć na integrację zespołu oraz na wzrost motywacji do pracy. Zadaniem lidera jest pokazanie grupie, że rozwiązane konflikty budują oraz przynoszą pozytywy i dobre decyzje. Zdecydowanie lepiej gdy w firmie otwarcie mówi się o konfliktach i podejmowane są  próby rozwiązywania niż gdy panuje tzw. stan pozornej ugodowości, który jest nieszczery i tak naprawdę wzmaga niechęć do współpracy oraz demotywuje. Tak jak brak zaufania może doprowadzić do konfliktów, tak produktywnie rozwiązane kwestie mogą wzmocnić zaufanie w grupie.


Brak zaangażowania wymieniany jest jako trzeci z dysfunkcji, który może bardzo osłabić efektywność wykonywanej pracy. Należy wzbudzić w pracownikach poczucie, że każdy ma wpływ na podejmowane decyzje, efekty oraz że każdy ma prawo do swobodnego wyrażania konstruktywnych opinii. Tak naprawdę należy wzbudzić poczucie w grupie, że każdy w tym zespole jest potrzebny i wnosi coś istotnego w zespół. Ważne jest również poczucie, że współpracownicy zależą od siebie wzajemnie i każdy z elementów (członków zespołu) tworzy spójną całość. Grupa musi czuć współodpowiedzialność i nie tworzyć schematu pracy, gdzie każdy pracuje oddzielnie bez osiągania jednego celu.


Kolejnym z problemów w pracy zespołowej jest unikanie odpowiedzialności co może być efektem nierozwiązania konfliktów wcześniej wymienionych. Ponieważ współpracownicy nie ufają sobie wzajemnie, nie podejmują trudnych rozmów, nie dążą do rozwiązania konfliktów, nie mają poczucia wspólnoty i dążenia do jednego celu więc w efekcie nie czują się odpowiedzialni za wyniki pracy grupowej, nie czują się tak aby należeli do wspólnoty, raczej każdy pracuje w pewien sposób indywidualnie i na swoje osiągnięcia. Bez poczucia odpowiedzialności za procesy grupowe nie ma możliwości aby zespół pracował prawidłowo.


Problem piąty może być efektem nierozwiązanych wszystkich poprzednich konfliktów i niesie za sobą szereg negatywnych konsekwencji dla funkcjonowania całej firmy ponieważ doprowadza do sytuacji, gdzie pracownicy nie przywiązują wagi do rezultatów i wyników ( nie tylko tych finansowych ). Jest to bardzo poważny skutek, który obrazuje jak wiele kwestii trzeba wyjaśnić w kontekście działania grupowego.


Tak więc na podstawie tego modelu dysfunkcji zauważyć można jakie skutki niosą za sobą nierozwiązane konflikty, przekładają się one na coraz szerszy zakres prac tak więc lider musi szybko reagować na pierwsze sygnały aby nie doprowadzić do eskalacji.

Monika Szatkowska


wróć