MENU

PL

Ekomarketing w przedsiębiorstwie - czym jest i jak go wdrażać?

Obecnie żyjemy w czasach, kiedy wpływ na otoczenie naturalne wywierany przez człowieka jest coraz większy, a skutki jego działalności są częściej zauważalne i odczuwalne przez każdy organizm żywy żyjący na naszej planecie. Z tego powodu większe znaczenie przybrała nauka, której celem jest między innymi minimalizacja destruktywnego wpływu otoczenia, jak również przeciwdziałanie dalszej degradacji środowiska. To właśnie ekologia jest dziedziną, której rola stale wzrasta, a której działalność może mieć kluczowe znaczenie dla wyglądu otoczenia naturalnego w przyszłych dziesięcioleciach.

            Każda jednostka żyjąca na Ziemi wywiera wpływ na środowisko, jednakże każda z nich w różnym stopniu pozostawia swoje piętno na otoczeniu naturalnym. W dzisiejszych czasach, duża rzesza konsumentów utożsamia działania proekologiczne z chwilowym trendem, którego wynikiem jest coraz częściej pojawiające się hasło ECO na opakowaniach, czy określanie usług jako te „zielone”. Takie stereotypowe myślenie jest nie tylko błędne, ale również prowadzi do utrwalenia wizerunku działań mających na uwadze dobro środowiska jako tych, opartych jedynie na sloganach, a nie na czynach.

            W ubiegłych stuleciach ekologia była nauką często bagatelizowaną, co było spowodowane relatywnie małym naciskiem na środowisko ze strony otoczenia. W poprzednim wieku, w wyniku intensywnego rozwoju przemysłu oraz usług, jak również postępu technologicznego ta sytuacja diametralnie się zmieniła. Globalne przedsiębiorstwa, których skala działalności dotyczy wielu obszarów rozpoczęły ekspansję, która w największym stopniu uderzyła w naturalne środowisko. Dlatego to właśnie wśród wszystkich podmiotów wywierających wpływ na otoczenie, organizacje są tymi, u których ten wpływ jest największy.

            Przedsiębiorstwa odpowiadając na oczekiwania ze strony otoczenia, dostosowując się do wymagań prawnych, bądź kierując się polityką i wewnętrznymi przekonaniami podejmują kroki aby minimalizować destrukcyjny wpływ na środowisko, wywołany swoją działalnością. Każde działanie organizacji, które ma na celu minimalizację szkodliwego oddziaływania środowiskowego bądź jego zapobieganie wpisuję się w tak zwany ekomarketing. Jest to polityka przedsiębiorstwa, która poprzez działania z zakresu produkcji, dystrybucji, logistyki, sprzedaży czy ogólnego funkcjonowania firmy, redukuje bądź wyklucza negatywny wpływ środowiskowy. Sam termin ekomarketing powstał z połączenia określeń ekologia oraz marketing, co wskazuję na obszary w obrębie których prowadzi swoje działania. Ekomarketing jest również często nazywany zielonym marketingiem, bądź tym środowiskowym czy ekologicznym. Rozbieżność nazewnictwa nie wskazuję jednak na dywersyfikację działań składających się na wypełnianie tej polityki.

            Przedsiębiorcy często utożsamiają działania proekologiczne w organizacjach z pozyskiwaniem certyfikacji, czy przynależnością do ekologicznych organizacji. Mimo że te działania dają możliwość na prowadzenie ekomarketingu, to nie są jedynymi ze sposobów jego wypełniania. Na marketing środowiskowy składa się wiele działań, które niekoniecznie są skierowane wyłącznie do dużych przedsiębiorstw, ale również do tych mikro, co pokazuje że kierowanie się zasadami ekologii możliwe jest w przedsiębiorstwach, niezależnie od ich rozmiaru.

            Ekomarketing może przybierać różne formy, które nawiązując do wszystkich aspektów działalności organizacji będą skutecznie przeciwdziałać szkodliwemu wpływowi środowiskowemu w każdym z jej obszarów. Wytwór działalności firmy jest tym, w którym wprowadzanie ekologicznych rozwiązań powinno być podstawą prowadzenia zielonego marketingu. Produkty oferowane na rynek są narzędziem, które w sposób bezpośredni informują konsumenta o sposobie działania, polityce producenta. Z tego powodu komunikowanie swoich poglądów poprzez wdrażanie ekologicznych rozwiązań do formuły czy opakowania produktu będzie nie tylko dowodem na troskę przedsiębiorstwa o środowisko, ale również będzie pomocne w kreowaniu wizerunku firmy ekologicznej. Dystrybucja jest  jednym z obszarów, którego wpływ środowiskowy jest największy. Nowoczesne technologie dają możliwość na realizację ekomarketingu również podczas transportu towarów, przykładowo rezygnując z lotniczych środków transportu na rzecz transportu kolejowego, jak również poprzez odpowiednie dobranie taboru do rodzaju przewożonych towarów czy odległości do miejsca docelowego. Promocja ma również duże znaczenie w działalności ekologicznej, ponieważ nie tylko specyfika produktu czy sposób jego przewozu są kluczowe, ale również sposób przekazywania informacji odbiorcom o prowadzonym ekomarketingu. Kluczowym czynnikiem skutecznej promocji ekologicznego przedsiębiorstwa jest budowanie świadomości wśród odbiorców, która pozwoli im na dokonanie świadomego wyboru konsumenckiego. Opakowalnictwo jest obszarem, który również daje dużo możliwości na redukcję wpływu środowiskowego. Opakowania po spełnieniu swojej głównej funkcji, jaką jest ochrona produktu, bardzo często stają się odpadami, które na wiele lat będą wpływały na środowisko. Z tego powodu stosowanie w opakowalnictwie biodegradowalnych materiałów czy tych pochodzących z recyklingu może stanowić różnicę, która, biorąc pod uwagę skalę produkcji, znacząco ograniczy degradację środowiska. Przedsiębiorstwa, działające globalnie są tymi, które swoimi decyzjami o redukcji wpływu środowiskowego mogą w dużym stopniu przyczynić się do poprawy jego stanu. Niejednokrotnie, same organizacje wpływały na władze państwowe przyczyniając się do wprowadzenia nowych regulacji środowiskowych, co pokazuje jak dużą rolę odgrywają giganty światowych rynków.

            Wybór odpowiednich obszarów oraz form stosowania ekomarketingu jest trudnym zadaniem, które wymaga przeprowadzania audytów wewnętrznych pozwalających na kompleksową analizę dotychczasowych działań o charakterze środowiskowym w przedsiębiorstwie. Rodzaj wprowadzanych form ekomarketingu powinien przede wszystkim zależeć od branży w której działa przedsiębiorstwo, jego wielkości oraz możliwości finansowych.

            Ekomarketing jest sposobem działania wielu organizacji, który pozwala na dostosowanie sposobu ich  funkcjonowania do współczesnej rzeczywistości, które działając według zasad zrównoważonego rozwoju nie są jedynie zorientowane na wewnętrzne cele, ale również zwracają uwagę na otoczenie, w którym się znajdują. Ekologia jest dziedziną której znaczenie stale rośnie, z uwagi na zauważalne zamiany środowiska naturalnego spowodowane degradującą je działalnością człowieka. W obecnej sytuacji kluczowa jest świadomość, która pozwoli na wprowadzenie niezbędnych zmian minimalizujących wpływ środowiskowy człowieka, a której wynikiem będą decyzje o wdrażaniu ekologicznych rozwiązań, czy kreowaniu nawyków zarówno przez przedsiębiorstwa, jak i przez każdego człowieka indywidualnie.

Natalia Sołdyga

 


wróć