MENU

PL

Konflikty i patologie w organizacji

Na proces zarządzania zasobami ludzkimi składa się wiele czynników. Jednym z trudniejszych przypadków są konflikty i patologie w organizacji, które niestety się zdarzają. Są spowodowane wieloma czynnikami: brakiem akceptacji przez grupę lub przełożonego związanym ze swego rodzaju innością , brakiem zaufania ze strony pracodawcy, przez co pracownikowi odbierane są powierzone zadania. Jedną z najbardziej zaostrzonych dysfunkcji w organizacji jest mobbing i dyskryminacja.

 

Mobbing, jak mówi definicja są to działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko niemu polegające na długotrwałym i uporczywym nękaniu lub zastraszaniu pracownika. Zachowania te wywołują obniżenie przydatności zawodowej, co oczywiście wpływa na wyniki i efektywność pracy, ale przede wszystkim cierpi na tym zdrowie psychiczne pracownika. Na mobbing składa się wiele czynników niepożądanych: molestowanie (również seksualne), naruszenie dóbr osobistych, zniesławienie, znieważenie pracownika oraz dyskryminacja, której przyjrzymy się bliżej.

 

Dyskryminacja ma bardzo rozległe podłoże. Pracownik może być dyskryminowany na tle etnicznym, religijnym, orientacji seksualnej, rasy, światopoglądu, płci, koloru skóry, niepełnosprawności czy nawet w przypadku kobiet - ciąży.

 

Co to znaczy - być dyskryminowanym?

Według Encyklopedii Zarządzania: “Dyskryminacja to traktowanie w inny sposób osób z pewnego powodu, który jest niewłaściwy w obiektywnym uzasadnieniu danej sytuacji. Dyskryminacja może być także rozumiana jako gnębienie, upośledzenie podmiotów lub grup (...)”. Są to zachowania, które nie powinny mieć miejsca w żadnej grupie społecznej czy organizacji, bo każdy człowiek zasługuje na to by być traktowany równo, tym bardziej w środowisku, które otacza go codziennie - w miejscu pracy.

 

Jak radzić sobie z konfliktami i patologiami w organizacji?

Przede wszystkim ważne jest uświadamianie swoich pracowników, że w firmie nie toleruje się tego typu zachowań. Małe konflikty możemy rozwiązywać za pomocą rozmów z pracownikami, w innym przypadku zainicjować mediację z osobą spoza firmy, która będzie miała świeże spojrzenie na sprawę i pozostanie bezstronna. Jeśli jednak w organizacji istnieje problem mobbingu czy dyskryminacji, a przełożony nie interesuje się dysfunkcją nie należy bać się tego zgłaszać. Jest wiele organizacji, które pomogą rozwiązać ten problem: Rzecznik Praw Pracowniczych, Rzecznik Praw Obywatelskich, Komisja Wyjaśniająca/Antymobbingowa, Rada ds. Przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz szereg prawników, którzy nie zbagatelizują problemu.

Nie bądźmy obojętni i nie pozwólmy na to, aby drugi człowiek czuł się zagrożony w swoim miejscu pracy.

                                                                                                          Joanna Lubiejewska


wróć