MENU

PL

Rosnąca grupa NEET-ów w Polsce - Co to NEET Group? – Nowy trend na rynku pracy.

Co to jest NEET?

NEET to akronim od słów z języka angielskiego (Not in Education, Employment, or Training), czyli nie w edukacji, zatrudnieniu ani w trakcie szkolenia/treningu. Nazwa pojawiła się pierwszy raz w Wielkiej Brytanii w 1999 roku. Nazwą NEET określa się grupę społeczną najczęściej młodych ludzi, którzy nie angażują się w działania związane z edukacją, zatrudnieniem ani przygotowaniem do przyszłego zawodu. Do grupy zaliczane są również osoby bezrobotne lub też osoby które z wyboru lub z potrzeby pozostają na utrzymaniu kogoś. Do grupy zalicza się również osoby pasywnie szukające pracy, nie zajmujące się domem ani dziećmi, nie czekające na rozpoczęcie pracy.

Gdzie występuje grupa NEET-ów?
Osoby wpisujące się w granice grupy NEET występują na całym świecie. W raporcie Eurostatu z 2020 roku (ilustracja 1), można wnioskować, że najwięcej NEET-ów jest we Włoszech (powyżej 30%). Kraj z najniższym wskaźnikiem NEET-ów to Szwajcaria w przypadku grupy kobiet, oraz w grupie mężczyzn Czechy. Dane z Polski informują, że ponad 20% kobiet przynależy do NEET-ów oraz poniżej 10% mężczyzn. Informacje wskazują na alarmujące wnioski, iż grupa kobiet jest o wiele bardziej narażona na mniejsze możliwości angażowania się w życie zawodowe w całej Europie, ponieważ to grupa kobiet stanowi głównie grupę NEET-ów.

Co może być przyczyną?
Na całym świecie przyczyny bycia w grupie NEET-ów są podobne. Do przyczyn zalicza się między innymi indywidualne i rodzinne czynniki obejmujące np. płeć, poziom edukacji, wiek i środowisko socjoekonomiczne. Wymienia się również niski przychód gospodarstwa domowego, niezatrudnienie rodziców. Osoby pochodzenia imigranckiego lub też osoby będące w marginalizowanych grupach, mniejszościach narodowych również mają większe ryzyko bycia częścią grupy NEET.

Jakie są konsekwencje rosnącej grupy NEET-ów?
Czas dorosłości, to czas wchodzenia na rynek pracy i bycia aktywnym dla wielu z nas. Fakty dotyczące grupy NEET informują, że osoby w wieku 20-29 lat stanowią większość całej grupy NEET. Oznacza to wyzwanie dla pracodawców pod kątem zachęcania osób do podjęcia aktywności zawodowej. Dane o nierówności płci w grupie NEET, dodatkowo negatywnie wpływają na kwestie ekonomiczne zjawiska bierności zawodowej w grupie kobiet. Konsekwencją jest przyczynianie się do rosnącej grupy bezrobocia, mimo, że osoby należące do NEET są zaliczane do grupy wieku produkcyjnego. Indywidualnymi konsekwencjami dla osób biernych zawodowo oraz edukacyjnie może być zjawisko wchodzenia w pułapkę bierności zawodowej, która polega na rozwijaniu się negatywnych przekonań odnoszących się do naszych kompetencji czy też traceniu pozycji na rynku pracy.

Jakie mogą być sposoby na pomniejszanie grupy NEET-ów?
Istnieje wiele sposobów, które mogą wspierać pomniejszanie się grupy NEET. Niestety jest to zjawisko, obejmujące wiele czynników, co wskazuje na potrzebę współpracy zarówno pracodawców, edukatorów, trenerów, jak i osób mających wpływ na prawne zaplecze i ustawy związane z przeciwdziałaniem bierności zawodowej osób młodych. Na szczęście, działania związane z otwartością firm na przyjmowanie osób młodych, bez doświadczenia, chociażby na staże lub praktyki może przyczyniać się do zmniejszania udziału osób w grupie NEET. Wszelkie akcje promujące dane stanowiska w przedsiębiorstwach, czy też atrakcyjne warunki dopasowane do pokolenia Z, mogą również zachęcać do angażowania się w karierę zawodową. Nie można zapominać o poważnej sytuacji grupy kobiet, która często ze względów na decyzję o rodzicielstwie jest wykluczana z rynku pracy, przez co włącza się w grupę NEET. Przeciwdziałania dotyczące zjawiska nazywanego jako „kara za macierzyństwo” mogą obejmować np. oferowanie elastycznych godzin pracy lub też pracy zdalnej. Ponadto, kraj może rozwijać prawa oraz wspierać struktury w konkretnych obszarach np. tworzenie placówek opieki dla dzieci, rozwijanie sektorów obejmujących edukację oraz szkolenia nakierowane na konkretny rozwój zawodowy).

 

Źródło:
Eurostat (2021). Statistics on young people neither in employment nor in education or training. Pobrane z: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Statistics_on_young_people_neither_in_employment_nor_in_education_or_training (30.07.2021).
European Training Foundation (2015). Young people not in employment, education or training (NEET) – an overview in ETF partner countries. Pobrane z: https://www.etf.europa.eu/sites/default/files/m/BFEEBA10DD412271C1257EED0035457E_NEETs.pdf (30.07.2021).
GOV.UK (2021). Young people not in employment, education or training (NEET). Pobrane z: https://www.ethnicity-facts-figures.service.gov.uk/work-pay-and-benefits/unemployment-and-economic-inactivity/young-people-not-in-employment-education-or-training-neet/latest#main-facts-and-figures (30.07.2021).

 

Karolina Smirnow


wróć