MENU

PL

Czym jest model racjonalnego zarządzania EBM?

Skrót EBM z języka angielskiego pochodzi od słów Evidence-Based Management, który oznacza zarządzanie oparte na dowodach. Termin evidence-based (oparte na dowodach) zostało wymyślone w latach 90 i początkowo dotyczyło medycyny. Obecnie, EB rozszerzyło się na wiele dyscyplin takich jak np. edukacja, praca socjalna, zarządzanie.     

Zgodnie z tą koncepcją, aby trafnie podejmować decyzje w różnych sytuacjach, należy rozpatrywać pewne filary, zanim przystąpi się do konkretnego działania. EBM jest kombinacją krytycznego myślenia z najlepszym dostępnym dowodem. Dowód w koncepcji EBM oznacza informacje, fakty i różne dane wspierające określoną hipotezę, która posłuży do podjęcia decyzji. Na ilustracji nr 1 widnieją obszary które wchodzą w skład podejmowania decyzji zgodnie z modelem EBM.


Model EBM jest efektywnym sposobem na racjonalne i rozważne podejmowanie decyzji w organizacji. Zgodnie z publikacjami, EBM zawiera od 4 do 5 filarów, o których należy pamiętać przed rozpoczęciem działań.


Jakie są filary EBM?
Przykład którym możemy się posłużyć w lepszym zrozumieniu funkcjonowania modelu EBM, będzie firma X chcąca zwiększyć sprzedaż swoich produktów.
Pierwszy filar dotyczy sprawdzenia danych naukowych na temat, który nas aktualnie interesuje, np. zwiększenie sprzedaży. W tej sytuacji, osoba decyzyjna w filarze pierwszym rozpoczyna poszukiwanie informacji związanych z danymi naukowymi dotyczącymi zwiększania sprzedaży. W celu sprawdzenia danych, można znaleźć strony internetowe na których widnieją naukowe artykuły lub też udać się do biblioteki, która dysponuje naukowymi książkami z danej tematyki. W książkach naukowych znajdziemy badania, które zobrazują nam dany wycinek rzeczywistości, który nas interesuje. Obszary naukowe w których należałoby poszukiwać to np. psychologia, psychologia biznesu, ekonomia behawioralna, socjologia itp. Aby zdobyć informacje naukowe można również skorzystać ze spotkań doradczych z ekspertami jak i również udać się na webinary, wykłady czy też konkretne szkolenia. Ważne, aby dane które zgromadzimy w filarze pierwszym były oparte na rzetelnej wiedzy.
Drugi filar również dotyczy danych, ale tym razem związanych z firmą X. Ta część modelu EBM zawiera dokładne zbadanie własnej firmy w zakresie procesów sprzedaży. W tym filarze, osoba decyzyjna może poszukać firmy, która zrealizuje profesjonalne badania pracowników odnośnie sprzedaży, ale też jeśli firma X dysponuje działem HR zdolnym do przeprowadzenia profesjonalnych badań, to należałoby w tym kroku z tego skorzystać. Wszystko po to, aby dane przesłanki miały swoje twarde dane i wyliczenia, które pozwolą na późniejsze analizy czy też zrozumienie czego potrzeba organizacji do zrealizowania celu jakim jest podniesienie sprzedaży.
Trzeci filar odnosi się do interpretacji i analizy zgromadzonych danych, które należy przedyskutować z odpowiednimi osobami w organizacji. W naradach należy brać pod uwagę czynniki związane z sytuacją marketingową firmy, celami biznesowymi, możliwościami itp.

Czwarty filar dotyczy całościowego analizowania danej decyzji. Przed podjęciem decyzji o wdrożeniu pewnych działań podwyższających sprzedaż w firmie X, należy przeanalizować wpływ tej decyzji na firmę X, pracowników firmy X, procesy bezpośrednie jak i procesy pośrednie tej decyzji oraz klientów.

Piąty filar zawiera w sobie krytycyzm. W modelu EBM piąty filar często nazywany jest kluczowym. Jednym z najważniejszych czynników w podejmowaniu decyzji jest myślenie racjonalne i myślenie krytyczne. Warto zwrócić uwagę na czynniki ekonomiczne decyzji, wszystkie koszty oraz zyski. Należy zadać szereg pytań, np. czy wszystkie działania które planujemy na rzecz podwyższenia sprzedaży są konieczne? Warto również wyobrazić sobie inne alternatywne sposoby działania, czy przypadkiem one nie byłyby bardziej skuteczne?


Ilustracja nr 2 może posłużyć do lepszego zapamiętania kroków EBM.


Jak mogę nauczyć się zarządzania opartego na dowodach?

Aby nauczyć się płynnego zarządzania opartego na dowodach rekomendowane są szkolenia z tej tematyki, jak i studia podyplomowe prowadzone na niektórych uczelniach. Można również wyposażyć się w książki związane z EBM np. “Evidence-Based Management, How to Use Evidence to Make Better Organizational Decisions” (CEBMa). Dla osób preferujących poszukiwania internetowe, rekomendowane są artykuły naukowe związane z tematyką HR EBM np. w Google Scholar.

Źrodło:
Rousseau D.M., Barends E., (2011). Becoming an evidence‐based HR practitioner. Pobrane z: https://www.researchgate.net/publication/227792752_Becoming_an_evidence-based_HR_practitioner (14.09.2021).
CEBMa (2019). What is Evidence-Based Management? Pobrane z: https://cebma.org/faq/evidence-based-management/ (16.09.2021)
HRM Academy (2020). O co chodzi z tym HR opartym na dowodach? Pobrane z: https://blog.hrmacademy.pl/ (17.09.2021)

Karolina Smirnow


wróć