MENU

PL

Rodzaje systemów wynagradzania

               Według definicji z Kodeksu Pracy, wynagrodzenie to „świadczenie obowiązkowe o charakterze przysparzająco-majątkowym, ustalane odpowiednio do rodzaju, ilości i jakości pracy, wypłacane okresowo w zamian za wykonaną przez pracownika pracę w ramach wiążącego go z pracodawcą stosunku pracy”, a sam sposób jego ustalenia określany jest mianem systemu wynagradzania. Rozróżniamy trzy takie systemy: czasowy, wynikowy i mieszany.

               System czasowy polega na otrzymywaniu wynagrodzenia za przepracowanie danej ilości jednostek czasu, tj. godzin, dni, tygodni, miesiąca, a jego wysokość zależy od rodzaju wykonywanych obowiązków, kwalifikacji pracownika i warunków wykonywania zawodu. Główną zaletą takiego systemu jest stabilność - pracownik wie, ile pieniędzy zarobi, jednak wielkość tego wynagrodzenia nie będzie zależała od wkładu włożonego w realizację obowiązków, co może demotywować ambitnych pracowników i zmniejszać ich efektywność. Ten system dzieli się na miesięczny i godzinowy - w wypadku pierwszego podana jest stała stawka za cały miesiąc, podczas gdy w drugim podana jest stawka za godzinę i ilość godzin, które trzeba przepracować.

               System wynikowy polega na wynagradzaniu pracownika za osiągnięte wyniki i dzieli się na system prowizyjny i akordowy. Pierwszy z nich opiera się na wypłacaniu pracownikowi procentu z zysku od zawartych przez niego transakcji, natomiast drugi polega na określaniu wynagrodzenia na podstawie wielkości wyników pracy zgodnie z zasadą „im więcej zrobisz, tym więcej zarobisz”. Zaletą takiego rozwiązania jest branie pod uwagę wkładu pracowników w osiągnięte wyniki, lecz nie pozwala pracownikowi dokładnie określić ile zarobi za dany okres czasu, a także sam system działa najlepiej w przypadku pracowników już wykwalifikowanych.

               Ostatnim systemem jest system mieszany, będący połączeniem dwóch poprzednich. Wyróżnia się cztery połączenia:
               - czasowo-premiowe - będące połączeniem wynagradzania za przepracowany czas i doliczanej premii;
               - czasowo-prowizyjne - będące połączeniem wynagradzania za przepracowany czas i doliczanej prowizji od wyników;
               - akordowo-premiowe - będące połączeniem wynagradzania za wielkość wykonanej pracy i doliczanej premii;
               - prowizyjno-premiowe - będące połączeniem wynagradzania w postaci procentu z zysków plus doliczanej premii.

               Jak widać istnieje wiele różnych sposobów na wynagradzanie pracowników, z czego każdy ma swoje wady i zalety. Mając to na uwadze, pracodawca powinien dostosować system wynagradzania do rodzaju wykonywanej pracy i potrzeb pracowników.

Jakub Deleżuch


wróć