MENU

PL

Badania Opinii Publicznej

Realizowane w szerokim zakresie tematycznym na reprezentatywnych próbach. Dostarczają cennych informacji o ogólnych trendach panujących w społecznościach. Pozwalają poznać zjawiska na poziomie masowym. Są idealnym rozszerzeniem badań jakościowych.

 • Badania popytu - dostarczają informacji o zapotrzebowaniu na produkt/usługę bądź instytucje w wybranych grupach docelowych
 • Kampanie społeczne – badanie kampanii społecznej pozwala na ocenę  jej efektywności oraz założeń. Weryfikuje jakość oraz społeczny odbiór
 • Barometr nastrojów społecznych – ocena nastrojów społecznych na temat wybranych przez klienta  obszarów życia społecznego bądź politycznego. Badanie realizowane na reprezentatywnych próbach

Korzyści:

 • Możliwość określenia zapotrzebowania na produkt/usługę w wybranych grupach docelowych.
 • Ocena skuteczności kampanii społecznych przed  i  po jej emisji  (pre i post-test)  w celu znalezienia ewentualnych błędów  oraz rekomendacji  na przyszłość.
 • Wygenerowanie koncepcji  rozwoju marki/produktu.
 • Możliwość znalezienia niezagospodarowanych nisz na rynku.
 • Ocena nastrojów społecznych w celu poznania oraz ewentualnego znalezienia nowych rozwiązań na poprawę jakości wybranych obszarów życia społecznego.

Formy Badania:

 • Badania ilościowe – ankiety papierowe (PAPI), telefoniczne (CATI) bądź elektroniczne (CASI, CAPI, CAWI)
 • Zogniskowane wywiady grupowe (FGI) – moderowane dyskusje
 • Indywidualne wywiady pogłębione (IDI)
 • Formy mieszane badań