Badania Opinii Publicznej

Wszystkie przedsiębiorstwa zapraszamy do skorzystania z PROJEKT BADANIA MARKETINGOWE Dofinansowanie do 80%.

Formularz Zgłoszenia Badania Marketingowe

Realizowane w szerokim zakresie tematycznym na reprezentatywnych próbach. Dostarczają cennych informacji o ogólnych trendach panujących w społecznościach. Pozwalają poznać zjawiska na poziomie masowym. Są idealnym rozszerzeniem badań jakościowych.

 • Badania popytu -dostarczają informacji o zapotrzebowaniu na produkt/usługę bądź instytucje w wybranych grupach docelowych.
 • Kampanie społeczne – badanie kampanii społecznej pozwala na ocenę  jej efektywności oraz założeń. Weryfikuje jakość oraz społeczny odbiór.
 • Barometr nastrojów społecznych – ocena nastrojów społecznych na temat wybranych przez klienta  obszarów życia społecznego bądź politycznego. Badanie realizowane na reprezentatywnych próbach.

Korzyści:

 • Możliwość określenia zapotrzebowania na produkt/usługę w wybranych grupach docelowych.
 • Ocena skuteczności kampanii społecznych przed  i  po jej emisji  (pre i post-test)  w celu znalezienia ewentualnych błędów  oraz rekomendacji  na przyszłość.
 • Wygenerowanie koncepcji  rozwoju marki/produktu.
 • Możliwość znalezienia niezagospodarowanych nisz na rynku.
 • Ocena nastrojów społecznych w celu poznania oraz ewentualnego znalezienia nowych rozwiązań na poprawę jakości wybranych obszarów życia społecznego.

Formy Badania:

 • Badania ilościowe – ankiety papierowe (PAPI), telefoniczne (CATI) bądź elektroniczne (CASI, CAPI, CAWI)
 • Zogniskowane wywiady grupowe (FGI) – moderowane dyskusje
 • Indywidualne wywiady pogłębione (IDI)
 • Formy mieszane badań

Warunki Współpracy:

 • Do przygotowania szczegółowej oferty prosimy o przygotowanie informacji na wybrane tematy np. nowy produkt, kampania społeczna, ocena jakości życia społecznego w wybranym obszarze.
 • Narzędzia badawcze – ankiety papierowe, telefoniczne bądź elektroniczne,  scenariusze wywiadu indywidualnego lub grupowego, materiały szkoleniowe dla ankieterów zawsze tworzone są indywidualnie w oparciu o branżę i specyfikę firmy.
 • Rozpoczęcie projektu – po opracowaniu i zaakceptowaniu narzędzi badawczych.
 • Termin realizacji – do ustalenia z Klientem.
 • Raport – przekazywany po zakończeniu badania.

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.