MENU

PL

Zarządzanie i delegowanie zadań

Korzyści

 • Program indywidualnie przygotowany dla Uczestników szkolenia
 • Część praktyczna szkolenia opracowana w oparciu o specyfikę branży stanowiska uczestników
 • Imienny certyfikat ukończenia szkolenia
 • Bogaty pakiet materiałów szkoleniowych
 • Doświadczona kadra trenerska
 • Realizację w formie 20% teorii, 80% praktyki
 • Dostęp do najnowszej wiedzy i narzędzi szkoleniowych

Techniki szkoleniowe:

 • Prezentacje multimedialne
 • Analiza przypadku, case studies
 • Indywidualne doradztwo
 • Gry symulacyjne
 • Ćwiczenia
 • Testy psychologiczne
 • Dyskusje, demonstracje
 • Scenki, psychodrama

Warunki organizacyjne:
Termin    Do ustalenia.
Miejsce    Do ustalenia. Szkolenia organizujemy na terenie całego kraju.
Koszt       Uzależniony od wielkości grupy i ilości dni szkoleniowych.

Cel szkolenia: celem szkolenia jest pokazanie uczestnikom jak efektywnie rozdzielać pracę pomiędzy pracowników
i skutecznie
wydawać polecenia.

Moduły Szkoleniowe:

KOMUNIKACJA W ZESPOLE

 • Skuteczna komunikacja w biznesie
 • Komunikacja w relacjach przełożony/podwładny
 • Wywieranie pozytywnego wrażenia
 • Teoria okna komunikacyjnego
 • Efektywne metody komunikacji
 • Trening aktywnego słuchania, pytania zamknięte i otwarte oraz ich wpływ na pracownika
 • Parafraza
 • Dowartościowywanie
 • Trening autoprezentacji

LIDER I BUDOWANIE ZESPOŁU

 • Miejsce i rola zespołów w organizacjach
 • Mocne strony pracy zespołowej
 • Różnice między grupą a zespołem
 • Kryteria wyboru doboru ludzi do zespołu, cechy efektywnego zespołu
 • Wywieranie wpływu przez grupy- psychologia relacji, władza i wpływ lidera na zespół, role zespołowe i ich wpływ na zespół, kreowanie cech profesjonalnego lidera, sylwetka lidera i jej wpływ na pracowników, style kierowania

ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE

 • Różnica pomiędzy zarządzaniem a kierowaniem
 • Istota procesu zarządzania
 • Źródła władzy wg Webera
 • Pojęcie autorytetu i jego rodzaje
 • Klasyczne i współczesne funkcje zarządzania
 • Style kierowania wg Hersey'a -Blancharda, styl demokratyczny, liberalny i autokratyczny
 • Style kierowania wg Blake’a i Mouton- nieingerującego, dyrektywnego, mieszanego, integratywnego, zintegrowanego

MOTYWACJA I WYZNACZANIE CELU

 • Istota i rodzaje motywacji
 • Proces motywacji
 • Teorie motywacji i ich praktyczne zastosowanie
 • Teorie potrzeb- hierarcha potrzeb Maslowa, teoria ERG Alderfera, potrzeby wg McClellanda oraz dwuczynnikowy model Herzberga, teoria X i teoria Y
 • Związek między motywacją a efektami, psychologia osiągnięć
 • Metoda SMART
 • Analiza SWOT
 • Cele krótko i długookresowe oraz sposoby ich osiągania

DELEGOWANIE ZADAŃ  

 • Zakresy delegowania uprawnień wg Shermana
 • Zasady delegowania zadań
 • Sztuka przekazywania obowiązków odpowiednim osobom
 • Badanie kompetencji pracowników i przygotowania przed delegowaniem zadań
 • Podział delegowanych kompetencji na kierownicze i funkcjonalne
 • Sytuacje w których nie należy przekazywać kompetencji
 • Delegowanie zadań jako skuteczna forma motywowania

Powyższe moduły szkolenia są przykładowe.

Program szkolenia zostanie dopasowany do Państwa potrzeb oraz będzie uwzględniać specyfikę branży.

Dla Klientów realizujących szkolenia cykliczne dodatkowy rabat, uzależniony od wielkości całego projektu.

W celu opracowania indywidualnej oferty wraz z programem szkolenia prosimy o przesłanie zapytania do Działu Szkoleń: szkolenia@perspecta.pl podając preferowaną tematykę szkolenia oraz ilość osób. Konsultanci dopasują ofertę do Państwa potrzeb.

 

Wybrane referencje

„Wykwalifikowana kadra oraz jakość świadczonych usług świadczą o wysokim poziomie i profesjonalizmie. Mając dobre doświadczenia ze współpracy z firmą PERSPECTA rekomendujemy ją jako rzetelnego partnera świadczącego usługi szkoleniowe”.

Krzysztof Piątek, Prezes

„Trener Pani Katarzyna Kocur solidnie przygotowała i przeprowadziła szkolenie. Dzięki doświadczeniu pracy z grupą potrafiła w sposób elastyczny odpowiadać na potrzeby uczestników”. 

Magdalena Kościuk, Kierownik Działu Szkoleń i Rekrutacji

„Szkolenia łączyły w sobie elementy wykładu, dyskusji, jak również coachingu, angażując w ten sposób wszystkich uczestników. Profesjonalizm trenerki zasługuje na wysoką ocenę. Szkolenia zostały przeprowadzone zgodnie z założeniami projektu, a Pani trenerka służyła pomocą i wiedzą również po zakończonych zajęciach. "

Anna Szulc, Członek Zarządu

„Wykładowca pani Katarzyna Kocur, dostarczyła informacje wykazując teoretyczną i praktyczną znajomość skomplikowanych tematów. Dzięki zaś stworzeniu odpowiedniej atmosfery w czasie szkolenia, zrobiła to w sposób interesujący, co bardzo ułatwiło przyswojenie nowej wiedzy dla nas.” 

Krzysztof Sieklucki, Manager Strategiczny

 

Dlaczego warto wybrać markę PERSPECTA?

Rocznie:

 • Przeszkalamy ok. 20 000 uczestników
 • Realizujemy ponad 1000 szkoleń

 

Dokumenty do pobrania:


wróć