MENU

PL

Po co szkolić pracownika?

Jakie korzyści zyskują pracodawcy szkoląc swoich pracowników?

               Ludzie są szczególnym zasobem organizacji, ponieważ ich kompetencje, w skład których wchodzi wiedza, doświadczenia, umiejętności i zdolności, stają się zasobem o charakterze strategicznym. Zasobem, który pozwala organizacji zdobywać przewagę konkurencyjną. Inwestycja w pracowników prowadzi z jednej strony do osiągnięcia korzyści w postaci wartości dodanej do przedsiębiorstwa, a z drugiej – przynosi korzyści dla jednostki w postaci lepszego bytu, możliwości dalszego rozwoju, zadowolenia z wykonywanej pracy i podniesienia jakości życia.

               Są jednak pracodawcy, którzy przekonani są o tym, że nie warto inwestować w dokształcanie i rozwój pracowników. Wynika to m. in. z obawy o to, że pracownik taki odejdzie z firmy, a zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzysta w konkurencyjnym miejscu. Dotyczy to zwłaszcza mniejszych firm.

               W 2010 rok dr. hab. Bogusław Plawgo oraz dr. hab. Janusz Kornecki opublikowali raport pt. „Wykształcenie pracowników a pozycja konkurencyjna przedsiębiorstw” w którym pokazali, że skłonność do szkolenia pracowników rośnie wraz z wielkością przedsiębiorstwa i zależność ta jest istotna statystycznie. W firmach mikro, zatrudniających od 6 do 9 pracowników, tylko 35% z nich szkoliło swoich pracowników, w firmach małych (10-49 pracowników) – 49,8%, natomiast w firmach dużych ponad 60%.

               Zastanówmy się zatem, jakie korzyści wynikają ze szkolenia pracowników?

 1. zmniejszenie kosztów wynikających z popełnianych błędów przez pracowników;
 2. poprawy wyników osiąganych przez pracownika, a także przez zespół, jak i całą firmę;
 3. identyfikowanie się pracownika z firmą oraz łatwiejsze zrozumienie celów i strategii działania;
 4. podnoszenie umiejętności menedżerskich kadry kierowniczej, co skutkuje wzrostem motywacji i wydajności całego zespołu;
 5. przyciągnięcie i utrzymanie wykwalifikowanych pracowników / specjalistów, poprzez zaoferowanie im możliwość dalszego kształcenia się i rozwoju, zwiększenie zakresu ich kompetencji i umiejętności, co z kolei przyczynia się do wzrostu satysfakcji z pracy, lepszego wynagrodzenia i możliwości rozwoju w ramach organizacji;
 6. zwiększenie zaangażowania pracowników, łatwości podejmowania przez nich decyzji oraz większej otwartości na zmiany i umiejętności przystosowywania się do nowych sytuacji;
 7. zwiększenie lojalności pracownika względem pracodawcy, co skutkuje mniejszą fluktuacją kadr, a następnie zmniejszeniem wydatki związanych z rekrutacją;
 8. zwiększenia kompetencji interpersonalnych pracowników, co przyczynia się do poprawy komunikacji wewnątrz przedsiębiorstwa oraz zmniejszenia ilością konfliktów i lepszej atmosfery pracy

Dodatkowo szkolenia wiążą się z:

 1.  uaktualnianiem wiedzy, zwłaszcza specjalistycznej, gdyż może okazać się, że wiadomości posiadane przez pracownika dawno już przestały obowiązywać (otrzymują informacje, które trudno wyszukać w internecie lub w prasie)
 2. możliwością wymiany doświadczeń oraz nawiązania współpracy z ludźmi wykonującymi podobną pracę
 3. budowaniem wizerunku firmy za zewnątrz, jako organizacja rozwijająca się i inwestująca w rozwój swoich pracowników

Szkolenia pełnią również funkcję motywacyjną, jako forma nagrody i wyróżniania przez pracodawcę. Pracownicy poprzez uczestnictwo w szkoleniach mają możliwość zaspokojenia swoich ambicji samorealizacji i wzbogacania rozwoju zawodowego.

Zatem…

Pracodawcy muszą sobie zdać sprawę, że inwestowanie w pracowników powinno być ważnym elementem w strategii rozwoju współczesnej firmy, ponieważ rozwój pracownika to rozwój firmy. Nie należy traktować dokształcania pracowników, jako zbędny wydatek. W 2013 r.  Saratoga Human Capital Benchmarking opublikowało wyniki, które pokazały, że każda złotówka przeznaczona na rozwój pracownika, przynosi ok. 170% zysku dla firmy.

Organizacja, która nie inwestuje w rozwój kadry, nie jest w stanie do końca efektywnie wykorzystać potencjału swoich pracowników, a przez to nie jest w stanie osiągać założonych celów. Przedsiębiorcy muszą więc sobie uświadomić, że to od pracowników w znacznej mierze zależy sukces ich firmy i dlatego powinni dbać o ich rozwój.

Kinga Karwaszewska


wróć